ISO-Školenie

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

súvisiace s prevádzkou webstránky iso-skolenie.sk spoločnosťou Slovenská certifikačná spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava (ďalej len „VOP“).

  1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj online školení a videokurzov predávajúceho v elektronickom obchode na internetovej stránke iso-skolenie.sk.

Predávajúci:

Slovenská certifikačná spoločnosť, s.r.o.

Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava

IČO: 48 303 178, DIČ: 2120123368, IČ DPH: SK2120123368

Zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 107417/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Č. účtu: 2949013069/1100

IBAN: SK41 1100 0000 0029 4901 3069

SWIFT: TATRSKBX

Kontaktný e-mail: skcs@skcs.sk 

  1. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Produktom sa pre tieto VOS rozumejú online školenia a videokurzy umiestnené na webstránke predávajúceho.

2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. E-mailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu.

2.3 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencii objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

2.4 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

2.5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

  1. Cena, platobné a dodacie podmienky

3.1 Cena produkt sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke poskytovateľa k dátumu objednania kurzu. 

3.2 Platbu za produkt je možné realizovať bezhotovostným spôsobom z bankového účtu alebo prostredníctvom platobných brán tretích strán.

3.3 Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky.

3.5 Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.6 Dodacia lehota pri on-line produktoch nasleduje obratom po prijatí platby predávajúcim. Kupujúci dostane obratom e-mailom prístupy k on-line produktom. Dňom nasledujúcom po dni doručenia on-line produktov začína plynúť 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy.

  1. Autorské práva

4.1 Kupujúci zaplatením ceny predávajúcemu získava oprávnenie prezerať si a preberať obsah produktu iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení. Kupujúci nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať obsah produktu na verejné ani komerčné účely. Neoprávnené používanie produktu predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.

4.2 Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.

4.3 Kupujúci nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.

4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo zamedziť prístup kupujúcemu k produktu v prípade podozrenia na porušenie niektorého z bodov 4.1, 4.2, 4.3 na dobu potrenú na preverenie a vyriešenie potrebných súvislostí.

4.5 Kupujúci môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom predávajúci neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.

  1. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

5.1 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

5.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením formou e-mailovej správy na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v týchto VOP.

5.3 Po splnení podmienok odstúpenia od zmluvy do 14 dní vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú kupujúcemu vrátené na bankový účet uvedený v oznámení o odstúpení a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia.

  1. Zodpovednosť za vady, reklamácie

6.1 Predávajúci prehlasuje, že ním poskytované produkty sú bez právnych vád, teda je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva a zodpovedá za umožnenie prístupu k produktu podľa VOP.

6.2 Zodpovednosť predávajúceho v prípadoch prerušenia alebo zastavenia poskytovania služieb z dôvodov na strane predávajúceho je voči kupujúcemu obmedzená len na povinnosť obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však predávajúci nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania služby z dôvodu porušenia VOP zo strany kupujúceho.

6.3 Obsah školení a kurzov má len informatívny charakter. Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom kupujúceho alebo tretích osôb na ich základe.

6.4 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.5 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

  1. Ochrana osobných údajov a súkromia

8.1 Predávajúci plne rešpektuje dôvernosť všetkých údajov, ktoré kupujúci poskytuje. Údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Údaje sa používajú k realizácii obchodných prípadov, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a na komunikáciu s kupujúcim. Kontaktné údaje kupujúceho môžu byť tiež použité na marketingové účely. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje kupujúceho tretím stranám.

8.2 Podrobné informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na webstránke predávajúceho.

  1. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

9.2 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

9.3 Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

Znenie VOP je účinné od 26.4.2021.